ESG je příležitost, říkají poradci z Grinity

|

Rostoucí klimatická rizika si žádají rozsáhlé změny napříč světovou ekonomikou. Evropská unie
přichází proto se sérií opatření, která umožní transformaci ekonomiky v duchu udržitelnosti
a společenské zodpovědnosti. Pokud firmy budou chtít zůstat konkurenceschopné v nových
podmínkách, budou nuceny zásadně změnit přístup ke svému podnikání.

Adaptace na nové postupy jim současně otevře cestu k příležitostem, do nichž EU nasměruje investice od bank, investorů i z veřejných zdrojů v objemu stovek miliard eur. „Firmy čeká spousta změn, a to ve všech sektorech. Zvlášť velké změny se však očekávají ve stavebnictví či průmyslu,“ shodují se Martin Doležal a Barbora Jansová, zástupci společnosti Grinity, mezinárodního lídra poskytujícího komplexní portfolio služeb v rámci stavebního a nemovitostního trhu.

Důraz na snižování uhlíkové stopy a na ekologickou udržitelnost roste již delší dobu. Jaké jsou nejvýznamnější trendy v této oblasti?

Barbora Jansová
Environmental Consultant, Grinity

Zásadním milníkem v této oblasti je Zelená dohoda pro Evropu představující soubor opatření, která mají zajistit komplexní transformaci evropských ekonomik směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Dohodu, představenou již v roce 2019, doplnil loni balíček „Fit for 55“, jehož úkolem je dosavadní právní předpisy v oblasti klimatu, energetiky, stavebnictví a dopravy sladit s novými klimatickými cíli. Jeho součástí je také například budoucí regulace prodeje vozidel se spalovacím motorem a posílení udržitelné smart mobility, což je podstatným faktorem pro ekonomiky, které jsou výrazně orientované na automobilový průmysl, včetně Česka a Slovenska. Opatření, vynucená zhoršováním klimatu, se ale promítnou významně ve všech průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, které se na celosvětové produkci emisí oxidu uhličitého podílí 39 procenty. Nové nástroje EU, především nařízení o taxonomii nebo program renovační vlna, se přímo či nepřímo dotýkají i většiny aktérů realitního a stavebního trhu.

V oblasti realit nadále také sílí trend zelených certifikací, které motivují developery ke snižování energetické náročnosti budov a jejich uhlíkové stopy v celém jejich životním cyklu, od využití ekologických stavebních materiálů, přes udržitelný provoz, až po důraz na jejich maximální recyklovatelnost. Certifikace, jako BREEAM a LEED, současně firmám nabízejí možnost vyššího zhodnocení jejich nemovitostí a přístup k výhodnějšímu financování, například formou zelených bondů.

Jedním z trendů je také implementace politiky ESG, která vedle environmentálních cílů zahrnuje i sociální a společenské aspekty. Můžeme si přiblížit, jaké oblasti pokrývá?

Pod pojem ESG, tedy Environment, Social a Governance, jsou zahrnuta nejrůznější kritéria, nástroje a cíle umožňující přechod k všestranně udržitelnému hospodaření a podnikání. To znamená, že tato iniciativa se neomezuje pouze na oblast životního prostředí. V sociální sféře se politika ESG zaměřuje například na pracovní podmínky a bezpečnost zaměstnanců, genderovou vyváženost, vztah firmy k lokalitě a okolním komunitám a také na oblast férového podnikání. Termínem Governance se pak rozumí správa společnosti, řízení implementace nových pravidel a strategií ve firmách, jejich důsledné prosazování a kontrola plnění stanovených udržitelných cílů. Patří sem také strategie řízení rizik a procesy interního auditu, jimiž firma dokládá, že v rámci jejího podnikání například nedochází k praní špinavých peněz, nerespektování lidských práv, diskriminaci, nedodržování pracovních standardů včetně dětské práce.

Často se v souvislosti s ESG v Evropské unii hovoří o takzvané EU Taxonomii, oč tedy jde?

Taxonomie představuje jednotný klasifikační systém, který umožní firmám, bankám i investorům lépe se v udržitelné politice orientovat a uchopit ji konkrétním způsobem. Napříč zeměmi určuje, jaké hospodářské činnosti přispívají k transformaci a k plnění šesti hlavních environmentálních cílů.

V současné době je pozornost zaměřena především na první dva z nich, a sice na zmírňování změny klimatu a adaptaci na ni. V dalším období pak přibudou témata udržitelného hospodaření s vodou, přechodu na oběhové hospodářství, prevence znečištění a také ochrany a obnovování biodiverzity. V rámci těchto cílů stanovuje Evropská komise podrobná technická screeningová kritéria pro vybrané hospodářské činnosti.

Co tedy firmy čeká v nejbližší době?

Martin Doležal
Automotive / Environmental Sector Leader, Grinity

Jednou z povinností je reportování souladu s taxonomií EU. Již od roku 2018 je podle směrnice NFRD povinný Nefinanční reporting pro velké společnosti nad 500 zaměstnanců, obchodované na burze. Tento předpis dle všeho nahradí nová směrnice pro reportování o udržitelnosti CSRD, která bude závazná pro všechny velké, malé a střední firmy kotované na burze, a také pro investory včetně bank, pojišťoven a dalších účastníků finančního trhu. I poskytovatelé financování tedy budou muset do budoucna zveřejňovat, jaký podíl jejich investic směřuje do projektů, které jsou v souladu s taxonomií EU.

Jaké požadavky klade Taxonomie na oblast nemovitostí?

Zpřísňuje například hodnocení energetické náročnosti budov, které je jedním z primárních environmentálních kritérií. Nově stavěné budovy by měly mít spotřebu energie o deset procent nižší, než požaduje lokální legislativa. Ta je u nás již dnes velmi přísná a budovy jsou skutečně úsporné. Developeři proto obracejí pozornost i k dalším oblastem, kde se nabízí prostor pro zlepšení, jako je například zeleno-modrá infrastruktura, tedy využívání dešťové vody, péče o lokální zeleň nebo biodiverzitu a také ke snižování uhlíkové stopy. Zavázali jsme se, že svázané uhlíkové emise budou pro Evropu do roku 2050 nulové. K dosažení nulové uhlíkové stopy při výstavbě je třeba využít co největší množství ekologických a recyklovaných materiálů, dovážených z co nejmenší vzdálenosti, zamyslet se nad konstrukčním mechanismem a podobně. Tuto problematiku s developery a investory velmi intenzivně řešíme, protože zatímco z hlediska energetické náročnosti jsou již budovy v ČR na velmi dobré úrovni, oblast zeleno-modré infrastruktury je u nás zatím v plenkách.

Které další parametry budov sledujete?

Ve sféře sociální odpovědnosti pak sledujeme oblast zdraví a bezpečnosti, jejíž rating zavedla již certifikace WELL. Znamená to například měření množství těkavých organických látek, prachových částic a ozónu v budově, kvality denního osvětlení a mnoho dalších parametrů. V kancelářských a obchodních centrech aktuálně naléhavě řešíme také téma bezpečnosti v souvislosti s pandemií covid. Ve vnitřních prostorech bylo nutno zajistit odstupy mezi lidmi, v recepcích budov byla instalována plexiskla, upravuje se vzduchotechnika a technologie, aby se lidé neobávali chodit do práce. Na tuto situaci reaguje certifikace WELL Health & Safety, která je cenným vodítkem, jak řešit problematiku účinně a komplexně. Pražská kancelář Grinity touto certifikací disponuje již druhým rokem, přičemž loni došlo k jejímu obnovení.

Zní to, že firmy čekají problémy a spousta nákladů. Mohou jim tato pravidla přinést i nějaká pozitiva?

Pokud budou v souladu s taxonomií EU, otevře se developerům a investorům přístup k financování od bank za výhodnějších podmínek. Další prostředky na budoucí rozvoj mohou získat prostřednictvím emise zelených dluhopisů, které jsou pro investory lákavé tím, že umožňují zisk většího kapitálu s nižším úrokem a dlouhodobější návratností. A v neposlední řadě roste počet investičních fondů, které se zaměřují výhradně na investice do udržitelných a k životnímu prostředí přívětivých firem a projektů. A to je pro všechny hráče na realitním trhu silnou motivací, aby plnili daná kritéria, přestože někteří z nich zatím tuto povinnost nemají.

Další motivací je bezesporu udržení konkurenceschopnosti a přístup k novým zakázkám, protože firmy budou také od svých dodavatelů vyžadovat, aby plnili parametry EU taxonomie. V neposlední řadě je to možnost získat a udržet si mladé talentované zaměstnance, pro něž je dnes jednou z priorit, aby pracovali v kvalitním prostředí a jejich zaměstnavatel dbal na udržitelnost a budoucnost celé planety.

Jak se vyvíjí zájem o služby v oblasti udržitelnosti a ESG? Jak si stojí ČR v porovnání s Evropou?

Do Česka s tímto přístupem vstupují většinou velké mezinárodní firmy, s nimiž spolupracujeme i v zahraničí, lokální společnosti tyto služby poptávají relativně nově. V západní Evropě, například ve Velké Británii, jsou tyto trendy aktuální již řadu let. Tým Grinity již více jak 20 let patří k nejvýznamnějším inovátorům v oblasti technicko-environmentálního poradenství a udržitelný rozvoj v rámci stavebního a nemovitostního trhu, můžeme tedy stavět na mezinárodní expertize a dlouholetých zkušenostech z etablovaných trhů. Na poli zelených certifikací je pražská pobočka Grinity špičkou nejen v regionu CEE, ale v celé Evropě.

Jaké služby tedy firmám nabízíte?

Náš Sustainability tým poskytuje komplexní poradenství, které klientovi nejenom pomůže s ESG tematikou, ale může zahrnovat i konkrétní technická řešení. Máme

tedy velmi silné základy pro ESG poradenství podpořené technickou odborností. V současné době od nás klienti nejčastěji poptávají nastavení ESG politiky nebo ESG assesmentu svých kancelářských budov, obchodních center nebo průmyslových hal. Nabízíme ale i odbornou expertizu, včetně souboru doporučení, jak dosáhnout udržitelných cílů budov, procesů i firem v souladu s novými trendy, environmentálními požadavky i parametry nové evropské legislativy, včetně EU Taxonomie.

Spektrum našich služeb pokrývá celý sektor udržitelnosti, od zelených certifikací, environmentálních/BOZP auditů, energetických auditů/modelů, přes výpočet uhlíkové stopy, až po posouzení životního cyklu budov či analýzu klimatických rizik. Nabídku rozšiřujeme o reporting v souladu s povinným nefinančním reportingem a EU Taxonomií, ale také o implementaci nových strategií.

Své klienty podpoříme při definování a také dosažení vlastních i povinných udržitelných cílů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Díky silnému zázemí disponujeme zkušenými experty, kteří jsou schopni zkonzultovat individuální potřeby a cíle firem a poskytnout služby na klíč.

Napsat komentář